Darmowa wysyłka od 200 zł

14 dni na zwrot

Wysyłka w 24 h

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grey Mouse Fashion Karolina Dąbrowska, Mariusz Kurczewski s.c. ul. Starzyńskiego 23, 59-700 Bolesławiec, NIP 612-185-63-12, REGON: 363180877 (zwaną dalej: „Grey Mouse Fashion”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.greymousefashion.pl (zwanego dalej: „Sklepem Grey Mouse Fashion”).
  2. Definicje:
   DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Grey Mouse Fashion, za pośrednictwem Dostawcy,
   DOSTAWCA – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
   HASŁO – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
   KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
   KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   KONTO KLIENTA – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
   LOGIN – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie Grey Mouse Fahion. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
   PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.greymousefashion.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
   REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Grey Mouse Fashion.
   REJESTRACJA – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Grey Mouse Fashion.
   STRONA INTERNETOWA SKLEPU – strony internetowe, pod którymi Grey Mouse Fashion prowadzi Sklep, działające w domenie greymousefashion.pl. TOWAR – produkt oferowany przez Grey Mouse Fashion za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego www.greymousefashion.pl.
   TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
   TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
   UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Grey Mouse Fashion.
 2. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM GREY MOUSE FASHION
  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Grey Mouse Fashion.
  2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
  3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
   przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności; upoważnieniem Grey Mouse Fashion do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Grey Mouse Fashion na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Grey Mouse Fashion. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Grey Mouse Fashion za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion.
  5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Grey Mouse Fashion o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.
 3. ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Grey Mouse Fashion.
  2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Grey Mouse Fashion przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion.
  3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Grey Mouse Fashion przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do Grey Mouse Fashion podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
  4. Po złożeniu zamówienia, Grey Mouse Fashion przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
  1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion zmieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich.
  2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu Grey Mouse Fashion w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   przelew bankowy na rachunek bankowy Grey Mouse Fashion (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Grey Mouse Fashion potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Grey Mouse Fashion);
   gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Grey Mouse Fashion potwierdzenia przyjęcia zamówienia); przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Grey Mouse Fashion potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Grey Mouse Fashion informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.);
   przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Grey Mouse Fashion potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Grey Mouse Fashion informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
  4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
  5. Grey Mouse Fashion zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o terminie realizacji zamówienia.
  6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
  8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  9. Grey Mouse Fashion dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego Grey Mouse Fashion, przez Dostawcę Grey Mouse Fashion skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA
  1. Grey Mouse Fashion ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Grey Mouse Fashion zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Grey Mouse Fashion niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Grey Mouse Fashion. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Grey Mouse Fashion.
 6. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Grey Mouse Fashion.
  2. Grey Mouse Fashion w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Grey Mouse Fashion.
 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ
  1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
  2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Grey Mouse Fashion oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Grey Mouse Fashion na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, wraz z Towarem.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  4. Grey Mouse Fashion ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta.
  5. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zawrotu należy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Grey Mouse Fashion Karolina Dąbrowska, Mariusz Kurczewski s.c. ul. Starzyńskiego 23, 59-700 Bolesławiec
  6. Grey Mouse Fashion dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Umowę sprzedaży oraz inne umowy zawarte na podstawie niniejszego regulaminu zawiera się wedle przepisów prawa polskiego i tym samym prawo polskie jest właściwe do realizacji umowy sprzedaży i mowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) sklepu – regulamin, dostępnej z każdego poziomu w sklepie.
  3. Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
  4. Zmiana regulaminu może się odbyć przy zachowaniu warunków określonych w art. 3841 kodeksu cywilnego.
  5. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach sklepu internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów towarów, nazwa sklepu, znaki towarowe przysługujące usługodawcy oraz producentom towarów, wchodzące w skład sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów sklepu bez zgody usługodawcy, a naruszenie ww. Praw podlega odpowiedzialności karnej, w tym obarczone jest sankcją pozbawienia wolności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl